MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Kontakt

Mapa okolicy

 INFORMACJE

Historia

Geografia

Środowisko

Kartografia archiwalna

  GALERIA FOTOGRAFII

Ciekawe miejsca

Osoby

Dokumenty

Filmy

Cmentarz

Dawni mieszkańcy

  MEDIA O NAS

Artykuły prasowe

 

 

ŚRODOWISKO

 

Geologia

Dominującym utworem geologicznym są łupki i piaskowce inoceramowe oraz piaskowce i łupki krośnieńskie.

Wody

Cieki wodne (potoki) wchodzą w skład zlewni rzeki San. Potoki "Kamienny" i "Grabnik" w miejscowości Rybotycze wpływają do rzeki Wiar (zob. Filmy), która następnie wpada do rzeki San w miejscowości Przemyśl. Inne cieki (bez nazwy) uchodzą do potoku Cisowa, który wpada do rzeki Olszanka prowadzącej wody do rzeki San w miejscowości Olszany. 

W potoku "Kamiennym" niegdyś można było spotkać raki, a obecnie i tylko w dolnym jego biegu żyją drobne ryby. Potok "Grabnik" wypływa z "cudownego źródełka", niedaleko grodziska w lesie Grabnik.

Gleby

Występują gleby brunatne i płowe utworzone ze skał masywnych (gleby pyłowe i ilaste) oraz utworzone ze skał luźnych (lessy i utwory ilaste).

Przyroda

Według podziału geobotanicznego Kopysno znajduje się w dziale - Wschodniokarpackim, krainie - Karpaty Wschodnie, okręgu - Pogórze Strzyżowsko-Dynowsko-Przemyskie, podokręgu Birczańskim. Kopysno znajduje się w VIII krainie przyrodniczo-leśnej - Karpackiej, dzielnicy - Pogórze Środkowobeskidzkie, mezoregionie - Pogórze Przemyskie. Dominującym zespołem potencjalnej roślinności naturalnej na tym terenie są: Tilio-Carpinetum odm. małopolska f. podgórska oraz Dentario glandulosae-Fagetum odm. wschodniokarpacka.

Ochrona przyrody

Na terenie Kopysna znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- parki krajobrazowe:

  Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego (obejmuje całą miejscowość).

- sieć NATURA 2000:

  PLB 180001 Pogórze Przemyskie (obejmuje całą miejscowość),

  PLH 180012 Ostoja Przemyska (obejmuje całą miejscowość).

- rezerwaty przyrody:

  "Kopystańka" o powierzchni 188,67 ha (obejmuje część gruntów Kopysna i część gruntów Posady Rybotyckiej - zob. bdl.lasy.gov.pl). Przedmiotem ochrony w rezerwacie objęto szczyt niezalesionej góry "Kopystańka" (541 m. n.p.m.) wraz z występującymi murawami kserotermicznymi i stanowiskiem naturalnym ostrożenia siedmiogrodzkiego, jak również zalesionym południowym zboczem góry ze zbiorowiskiem roślinnym podgórskiej formy buczyny karpackiej (Oddz. 49, 50 i 51). Na zboczach góry dominuje kłosownica pierzasta a osobliwością jest występowanie ostrożenia siedmiogrodzkiego, tymotka Bohemera, przetacznika ząbkowanego zw. austriackim, przetacznika wiosennego. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie: orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, dzięcioła zielonosiwego.

Tablica informacyjna rezerwatu

Tablica informacyjna rezerwatu

- użytki ekologiczne:

  "Góra Kopystanka" o powierzchni 42,24 ha we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (użytek wchodzi w skład rezerwatu przyrody "Kopystańka"),

  "Zespół użytków ekologicznych 'Kopysno'" o powierzchni 8,76 ha we władaniu Nadleśnictwa Bircza(Oddziały 47 - f, h, j, k, l, p, r, cx; 47A - a, g; 7 - g). Celem ochrony są płaty nieużytkowanej roślinności, murawy kserotermiczne oraz bagno.

- pomniki przyrody:

  • 2 dęby szypułkowe o obwodach pni - 380 i 420 cm (wysokość 20 i 21 m), rosnące w lesie należącym do Nadleśnictwa Bircza (Oddział 47A - c),

  • buk pospolity o obwodzie pnia - 435 cm, rosnący w lesie należącym do Nadleśnictwa Bircza (Oddział 47A - c),

  • kasztanowiec pospolity o obwodzie pnia - 260 cm, rosnący w lesie należącym do Nadleśnictwa Bircza (Oddział 47 - p),

  • czereśnia ptasia o obwodzie pnia - 245 cm, rosnąca w lesie należącym do Nadleśnictwa Bircza (Oddział 5A - b).

Dokładną lokalizację i szczegółowe informacje na temat w/w form ochrony przyrody można znaleźć na stronie geoserwis.gdos.gov.pl.

Lasy

Pod względem własności większość stanowią lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwa: Bircza i Krasiczyn, pozostałe są własnością AWRSP (7,22 ha) a część znajduje się w rękach prywatnych (21,52 ha).

Szczegółowe informacje na temat lasów można znaleźć na stronie - bdl.lasy.gov.pl.

Łowiectwo

Kopysno podzielone jest na dwa obwody łowieckie (zob. bdl.lasy.gov.pl). Obwód nr 169 dzierżawi Koło Łowieckie "Dzik" a obwód nr 170 Koło Łowieckie "Ryś", wszystkie zrzeszone w ZO PZŁ Przemyśl.

 


Sosna czarna

Sosna czarna
Pinus nigra J.F. Arnold
rosnąca na Horbysku

Ostrożeń siedmiogrodzki

Ostrożeń siedmiogrodzki
Cirsium decussatum Janka syn. Cirsium eriophorum  (L.)
Scop. subsp. decussatum (Janka) Petr.
[Copyright © by
Tomek Żak]

Lulecznica kraińska

Lulecznica kraińska
Scopolia carnicolica Jacq.

Obrazki plamiste

Obrazki plamiste
Arum maculatum L.
w tle Marzanka wonna, Bluszcz pospolity
[Copyright © by Magda Żak]

Zimowit jesienny

Zimowit jesienny
Colchicum autumnale L.

Modliszka zwyczajna

Modliszka zwyczajna
Mantis religiosa

 

© Copyrights Dedio & Dedio 2003