× Antoni Jankowski Maria Kazała Bracia Kopko Józef Krupa Michał Krupa Mikołaj Krupa Mikołaj Kulhawiec Mikołaj Nienadowski Paweł Nienadowski Józef Nienadowski
 • ŚRODOWISKO

  Geologia

  Dominującym utworem geologicznym są łupki i piaskowce inoceramowe oraz piaskowce i łupki krośnieńskie.

  Wody

  Cieki (potoki) wchodzą w skład zlewni rzeki San. Potoki "Kamienny" i "Grabnik" w miejscowości Rybotycze wpływają do rzeki Wiar, która następnie wpada do rzeki San w miejscowości Przemyśl. Inne cieki (bez nazwy) uchodzą do potoku Cisowa, który wpada do rzeki Olszanka prowadzącej wody do rzeki San w miejscowości Olszany. 

  W potoku "Kamiennym" niegdyś można było spotkać raki, a obecnie i tylko w dolnym jego biegu żyją drobne ryby. Potok "Grabnik" wypływa z "cudownego źródełka", niedaleko grodziska w lesie Grabnik.

  Gleby

  Występują gleby brunatne i płowe utworzone ze skał masywnych (gleby pyłowe i ilaste) oraz utworzone ze skał luźnych (lessy i utwory ilaste).

  Przyroda

  Według podziału geobotanicznego Kopysno znajduje się w dziale - Wschodniokarpackim, krainie - Karpaty Wschodnie, okręgu - Pogórze Strzyżowsko-Dynowsko-Przemyskie, podokręgu Birczańskim. Kopysno znajduje się w VIII krainie przyrodniczo-leśnej - Karpackiej, dzielnicy - Pogórze Środkowobeskidzkie, mezoregionie - Pogórze Przemyskie. Dominującym zespołem potencjalnej roślinności naturalnej na tym terenie są: Tilio-Carpinetum odm. małopolska f. podgórska oraz Dentario glandulosae-Fagetum odm. wschodniokarpacka.

  Ochrona przyrody

  Na terenie Kopysna znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

  - parki krajobrazowe:

    Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego (obejmuje całą miejscowość).

  - sieć NATURA 2000:

    PLB 180001 Pogórze Przemyskie (obejmuje całą miejscowość),

    PLH 180012 Ostoja Przemyska (obejmuje całą miejscowość).

  - rezerwaty przyrody:

    "Kopystańka" o powierzchni 188,67 ha (obejmuje część gruntów Kopysna i część gruntów Posady Rybotyckiej - zob. bdl.lasy.gov.pl). Przedmiotem ochrony w rezerwacie objęto szczyt niezalesionej góry "Kopystańka" (541 m. n.p.m.) wraz z występującymi murawami kserotermicznymi i stanowiskiem naturalnym ostrożenia siedmiogrodzkiego, jak również zalesionym południowym zboczem góry ze zbiorowiskiem roślinnym podgórskiej formy buczyny karpackiej (Oddz. 49, 50 i 51). Na zboczach góry dominuje kłosownica pierzasta a osobliwością jest występowanie ostrożenia siedmiogrodzkiego, tymotka Bohemera, przetacznika ząbkowanego zw. austriackim, przetacznika wiosennego. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie: orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, dzięcioła zielonosiwego.

  Tablica informacyjna rezerwatu

  Tablica informacyjna rezerwatu

  - użytki ekologiczne:

    "Góra Kopystanka" o powierzchni 42,24 ha we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (użytek wchodzi w skład rezerwatu przyrody "Kopystańka"),

    "Zespół użytków ekologicznych 'Kopysno'" o powierzchni 8,76 ha we władaniu Nadleśnictwa Bircza(Oddziały 47 - f, h, j, k, l, p, r, cx; 47A - a, g; 7 - g). Celem ochrony są płaty nieużytkowanej roślinności, murawy kserotermiczne oraz bagno.

  - pomniki przyrody:

  • 2 dęby szypułkowe o obwodach pni - 380 i 420 cm (wysokość 20 i 21 m), rosnące w lesie należącym do Nadleśnictwa Bircza (Oddział 47A - c),

  • buk pospolity o obwodzie pnia - 435 cm, rosnący w lesie należącym do Nadleśnictwa Bircza (Oddział 47A - c),

  • kasztanowiec pospolity o obwodzie pnia - 260 cm, rosnący w lesie należącym do Nadleśnictwa Bircza (Oddział 47 - p),

  • czereśnia ptasia o obwodzie pnia - 245 cm, rosnąca w lesie należącym do Nadleśnictwa Bircza (Oddział 5A - b).

  Dokładną lokalizację i szczegółowe informacje na temat w/w form ochrony przyrody można znaleźć na stronie geoserwis.gdos.gov.pl.

  Lasy

  Pod względem własności większość stanowią lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwa: Bircza i Krasiczyn, pozostałe są własnością AWRSP (7,22 ha) a część znajduje się w rękach prywatnych (21,52 ha).

  Szczegółowe informacje na temat lasów można znaleźć na stronie - bdl.lasy.gov.pl.

  Łowiectwo

  Kopysno podzielone jest na dwa obwody łowieckie (zob. bdl.lasy.gov.pl). Obwód nr 169 dzierżawi Koło Łowieckie "Dzik" a obwód nr 170 Koło Łowieckie "Ryś", wszystkie zrzeszone w ZO PZŁ Przemyśl.

   


  Sosna czarna

  Sosna czarna
  Pinus nigra J.F. Arnold
  rosnąca na Horbysku


  Ostrożeń siedmiogrodzki

  Ostrożeń siedmiogrodzki
  Cirsium decussatum Janka syn. Cirsium eriophorum  (L.)
  Scop. subsp. decussatum (Janka) Petr.
  [Copyright © by Tomek Żak]


  Lulecznica kraińska

  Lulecznica kraińska
  Scopolia carnicolica Jacq.


  Obrazki plamiste

  Obrazki plamiste
  Arum maculatum L.
  w tle Marzanka wonna, Bluszcz pospolity
  [Copyright © by Magda Żak]


  Zimowit jesienny

  Zimowit jesienny
  Colchicum autumnale L.


  Modliszka zwyczajna

  Modliszka zwyczajna
  Mantis religiosa

   

© Copyrights Dedio & Dedio & Dedio 2003-2023